Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Bodemadvies » Bodemonderzoek
Home » Bodemadvies » Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Onze ruimtelijke leefomgeving verandert voortdurend: panden worden gebouwd of gesloopt, landbouwgrond verandert in industrieterrein, een bedrijventerrein krijgt juist een woonbestemming.

Met een bodemonderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit kunnen wij inzicht geven in de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van deze partij grond. Een dergelijke partijkeuring kunnen wij zowel vóór ontgraving (in-situ) als na ontgraving (depot) voor u verzorgen.

Historisch vooronderzoek NEN 5725

We stellen vast of en waar mogelijk bodemverontreiniging te verwachten is op basis van het historische en huidige gebruik van de locatie. Hiervoor worden onder meer de (voormalige) eigenaar, gebruikers, het kadaster, gemeentelijke- en provinciale archieven, de hinderwet- en milieuvergunningen en diverse websites geraadpleegd. Deze gegevens vormen de basis voor een op te stellen onderzoeksstrategie.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Onderzoek waarbij we boringen, peilbuizen en laboratoriumanalyses conform een voorgeschreven onderzoeksprotocol toepassen. Is er op basis van historische (bedrijfs)activiteiten potentiële bodemverontreiniging te verwachten, dan verrichten we daar specifiek onderzoek naar.

Bij aanvang van bedrijfsactiviteiten kan in de milieuvergunning voorgeschreven staan dat op de plaats van een potentieel bodembedreigende activiteit een nulsituatie bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Bij de beëindiging van zo’n activiteit stellen we met een eindsituatie bodemonderzoek vast of bodemverontreiniging is ontstaan. Voor dit onderzoek is eveneens het protocol NEN 5740 van toepassing.

Nader bodemonderzoek NTA 5755

Als vervolg op de resultaten van verkennend onderzoek en bij mogelijke aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging voeren we vaak nader bodemonderzoek uit. Doel is het vaststellen van de ernst van de verontreiniging (omvang en concentraties) en de spoedeisendheid voor een sanering (risico’s voor volksgezondheid en milieu). Onze maatwerk onderzoeksaanpak is gebaseerd op onder meer de verwachte oorzaak van de verontreiniging, de eigenschappen van de verontreiniging (mobiliteit) en de bodemopbouw.

Partijkeuring AP04 BRL SIKB 1000, protocol 1001

Bij een partijkeuring (ook wel AP04 keuring genoemd) stellen we de milieuhygiënische kwaliteit van partijen grond (of baggerspecie) vast voor het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden en het toepassen van vrijkomende grond. Dit kan vanuit een depot of in-situ. Aanvullingen hierop zijn civieltechnisch (zeefkrommes)-, bemestings- en biologisch onderzoek.

Asbestonderzoek NEN 5707 (grond) en NEN 5897 (puin)

Met een asbestonderzoek kunnen we bepalen of de bodem verontreinigd is met asbest. In eerste instantie wordt door het uitvoeren van vooronderzoek bekeken of de betreffende grond asbestverdacht is. Is dat het geval, dan wordt een onderzoek uitgevoerd.

Bij verdenking van asbest of na het aantreffen van puindeeltjes onderzoeken we separaat of in combinatie met verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 de aanwezigheid van asbest in de bodem.

Meer informatie?

Wij geven u graag advies.
Neem contact op
menuarrow-right